Please use this identifier to cite or link to this item: http://default.dspace.vn/handle/DL_123456789/132
Title: Học liệu mở và hướng phát triển tài nguyên số tại các thư viện đại học Việt Nam
Authors: Nguyễn Huy Chương
Nguyễn, Tiến Hùng
Keywords: Học liệu mở
Thư viện
Thư viện đại học
Tài nguyên số
Việt Nam
Issue Date: 2011
Abstract: Bài viết giới thiệu về học liệu mở, truy cập mở và những lợi ích của học liệu mở và truy cập mở đối với công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Từ đó đề xuất hướng phát triển kho tài nguyên số cho thư viện điện tử tại các đại học Việt Nam.
URI: http://default.dspace.vn/handle/DL_123456789/132
Appears in Collections:Tài liệu về tài nguyên giáo dục mở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HỌC LIỆU MỞ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN SỐ .pdf337.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.