Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7925
Title: Sử dụng bài tập định hướng phát triển năng lực trong dạy học chương Cacbon - Silic Hoá học 11 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông
Authors: Phạm Thị Kiều Duyên
Issue Date: 2015
Publisher: Tạp chí Khoa học - Trường ĐH Sư phạm HN
Abstract: Năng lực giải quyết vấn đề (GQVĐ) là một trong những năng lực chung rất quan trọng, cần được hình thành và phát triển cho học sinh (HS). Bài báo đã tổng quan cơ sở lí luận về năng lực GQVĐ, bài tập (BT) định hướng phát triển năng lực, đề xuất nguyên tắc, quy trình xây dựng và sử dụng BT định hướng phát triển năng lực trong dạy học hóa học để phát triển năng lực GQVĐ cho HS và đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm (TNSP) ở hai trường trung học phổ thông (THPT) thành phố Hải Phòng.
URI: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7925
Appears in Collections:BÀI BÁO

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiKieuDuyen_05.doc453 kBMicrosoft WordDownload


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.