Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7921
Title: Sử dụng bài tập thực tiễn trong dạy học Hoá học nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào thực tiễn cho HS
Authors: Phạm Thị Kiều Duyên
Issue Date: 2015
Publisher: Tạp chí Khoa học Giáo dục - Viện KH và GD Việt Nam
Abstract: Dạy học theo hướng tiếp cận năng lực nhằm hình thành ở học sinh (HS) những năng lực cốt lõi để vận dụng kiến thức, kĩ năng đã có vào việc giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp. Từ xu hướng dạy học này, bài báo đã tổng quan cơ sở lí luận về năng lực, nghiên cứu quy trình xây dựng, sử dụng bài tập thực tiễn (BTTT) như một công cụ hữu hiệu trong dạy học hóa học nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh trung học phổ thông (THPT)
URI: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7921
Appears in Collections:BÀI BÁO

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiKieuDuyen_01.doc284,5 kBMicrosoft WordDownload


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.