Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7918
Title: Phân tích một số ảnh hưởng của arsenate lên rễ cây lúa Oryzasativa L. ở mức độ sinh hóa và phiên mã
Authors: Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Hoang Tsai-Lien
Issue Date: 2016
Publisher: Hội nghị khoa học toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt nam
Abstract: Hội nghị khoa học toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt nam
URI: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/7918
Appears in Collections:BÀI BÁO

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThuyQuynh_04.pdf572,81 kBAdobe PDFThumbnail
Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.