Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/6151
Title: Biện pháp hình thành và phát triển khái niệm trong dạy học chương III và chương IV Sinh học lớp 11 trung học phổ thông.
Authors: Nguyễn Thị, Kim Thành
Keywords: Biện pháp hình thành và phát triển khái niệm trong dạy học chương III và chương IV Sinh học lớp 11 trung học phổ thông.
Issue Date: 2008
Abstract: Biện pháp hình thành và phát triển khái niệm trong dạy học chương III và chương IV Sinh học lớp 11 trung học phổ thông.
URI: http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/DHGD/5523
http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/6151
Appears in Collections:Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ly luan phuong phap bo mon sinh.docBi?n ph�p h�nh th�nh v� ph�t tri?n kh�i ni?m trong d?y h?c ch??ng III v� ch??ng IV Sinh h?c l?p 11 trung h?c ph? th�ng.82,5 kBMicrosoft WordDownload


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.