Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/6150
Title: Xây dựng và sử dụng câu hỏi – bài tập dạy học chương chuyển hoá vật chất và năng lượng, chương sinh sản theo hướng hình thành khái niệm hệ thống sống cấp cơ thể.
Authors: Ngô Thị, Hạnh
Keywords: Xây dựng và sử dụng câu hỏi – bài tập dạy học chương chuyển hoá vật chất và năng lượng, chương sinh sản theo hướng hình thành khái niệm hệ thống sống cấp cơ thể.
Issue Date: 2008
Abstract: Xây dựng và sử dụng câu hỏi – bài tập dạy học chương chuyển hoá vật chất và năng lượng, chương sinh sản theo hướng hình thành khái niệm hệ thống sống cấp cơ thể.
URI: http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/DHGD/5495
http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/6150
Appears in Collections:Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ly luan phuong phap bo mon sinh.docX�y d?ng v� s? d?ng c�u h?i � b�i t?p d?y h?c ch??ng chuy?n ho� v?t ch?t v� n?ng l??ng, ch??ng sinh s?n theo h??ng h�nh th�nh kh�i ni?m h? th?ng s?ng c?p c? th?.82,5 kBMicrosoft WordDownload


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.