Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/6146
Title: Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng MCQ chương III và chương IV sinh học 11 nâng cao Trung học phổ thông để kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.
Authors: Vũ Thị, Thanh Xuân
Keywords: Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng MCQ chương III và chương IV sinh học 11 nâng cao Trung học phổ thông để kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.
Issue Date: 2008
Abstract: Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng MCQ chương III và chương IV sinh học 11 nâng cao Trung học phổ thông để kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.
URI: http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/DHGD/5433
http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/6146
Appears in Collections:Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ly luan phuong phap bo mon sinh.docX�y d?ng h? th?ng c�u h?i tr?c nghi?m kh�ch quan d?ng MCQ ch??ng III v� ch??ng IV sinh h?c 11 n�ng cao Trung h?c ph? th�ng ?? ki?m tra ?�nh gi� k?t qu? h?c t?p c?a h?c sinh.82,5 kBMicrosoft WordDownload


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.