Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/6145
Title: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn (MCQ) để tổ chức dạy học kiến thức mới phần Di truyền học sinh học 12 ban cơ bản Trung học phổ thông.
Authors: Dương Thị, Thu Hiền
Keywords: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn (MCQ) để tổ chức dạy học kiến thức mới phần Di truyền học sinh học 12 ban cơ bản Trung học phổ thông.
Issue Date: 2007
Abstract: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn (MCQ) để tổ chức dạy học kiến thức mới phần Di truyền học sinh học 12 ban cơ bản Trung học phổ thông.
URI: http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/DHGD/5390
http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/6145
Appears in Collections:Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ly luan phuong phap bo mon sinh.docS? d?ng c�u h?i tr?c nghi?m kh�ch quan d?ng nhi?u l?a ch?n (MCQ) ?? t? ch?c d?y h?c ki?n th?c m?i ph?n Di truy?n h?c sinh h?c 12 ban c? b?n Trung h?c ph? th�ng.82,5 kBMicrosoft WordDownload


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.