Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/6140
Title: Xây dựng tài liệu hướng dẫn dạy học phần 1, 2 sinh học lớp 10 ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện.
Authors: Nguyễn Ngọc, Linh
Keywords: Xây dựng tài liệu hướng dẫn dạy học phần 1, 2 sinh học lớp 10 ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện.
Issue Date: 2008
Abstract: Xây dựng tài liệu hướng dẫn dạy học phần 1, 2 sinh học lớp 10 ban cơ bản theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện.
URI: http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/DHGD/5491
http://lib.education.vnu.edu.vn/handle/DHGD/6140
Appears in Collections:Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ly luan phuong phap bo mon sinh.docX�y d?ng t�i li?u h??ng d?n d?y h?c ph?n 1, 2 sinh h?c l?p 10 ban c? b?n theo h??ng t�ch h?p truy?n th�ng ?a ph??ng ti?n.82,5 kBMicrosoft WordDownload


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.